مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها و فراخوان های ارزیابی کیفی در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه مناقصه گزار نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه pm ۹۹۱۸۱۰۶۴۳ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۹/۱۲ ۱۳۹۹/۹/۱۷ ۱۳۹۹/۹/۱۲
۲  اجراي عمليات انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۹۱۵۱۰۵۹۹ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۹/۱۲ ۱۳۹۹/۹/۱۷ ۱۳۹۹/۹/۱۱
۳  اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(اجراي طرح هاي روشنايي معابر) ۹۹۰۸۱۰۶۱۸ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۹/۱۲ ۱۳۹۹/۹/۱۷ ۱۳۹۹/۹/۱۲
۴  تعميرات پيشگيرانهPM ( تجديد دوم) ۹۹۱۳۱۰۶۵۴ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۹/۱۱ ۱۳۹۹/۹/۱۶ ۱۳۹۹/۹/۱۰
۵  توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۱۳۱۰۶۵۱ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۹/۱۱ ۱۳۹۹/۹/۱۶ ۱۳۹۹/۹/۱۰
۶  توسعه ، احداث و بهينه سازي در شبکه هاي توزيع نيروي برق ( تجديد چهارم) ۹۹۱۳۱۰۶۵۲ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۹/۱۱ ۱۳۹۹/۹/۱۶ ۱۳۹۹/۹/۱۰
۷  توسعه ، احداث و بهينه سازي در شبکه هاي توزيع ۹۹۱۳۱۰۶۳۹ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۹/۱۱ ۱۳۹۹/۹/۱۶ ۱۳۹۹/۹/۱۰
۸  اجراي عمليات مشاوره و نظارت بر پروژه هاي بهره برداري ۹۹۱۰۱۰۶۰۱ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۹/۱۰ ۱۳۹۹/۹/۱۵ ۱۳۹۹/۹/۸
۹  اجراي عمليات مشاوره و نظارت بر پروژه هاي سرمايه اي ۹۹۱۰۱۰۶۰۰ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۹/۱۰ ۱۳۹۹/۹/۱۵ ۱۳۹۹/۹/۸
۱۰  اجراي طرحهاي گذر از تابستان 1400 - پکيج اول ۹۹۱۹۱۰۶۳۷ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۹/۹ ۱۳۹۹/۹/۱۳ ۱۳۹۹/۹/۸
۱۱    اجراي طرحهاي گذر از تابستان 1400 - پکيج دوم ۹۹۱۹۱۰۶۷۴ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۹/۱۳ ۱۳۹۹/۹/۱۸ ۱۳۹۹/۹/۱۲
۱۲    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه شبکه هاي توزيع ( گذر از تابستان 1400) ۹۹۱۶۱۰۵۶۷ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۹/۴ ۱۳۹۹/۹/۹ ۱۳۹۹/۹/۴
۱۳    اجراي عمليات توسعه، احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(گذر از تابستان 1400) ۹۹۱۴۱۰۶۲۱ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۹/۴ ۱۳۹۹/۹/۹ ۱۳۹۹/۹/۴
۱۴    اجراي عمليات توسعه و احداث(بهينه سازي فيدر سنگان تجديد2) ۹۹۱۲۱۰۶۲۴ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۲۹ ۱۳۹۹/۹/۴ ۱۳۹۹/۸/۲۸
۱۵    تعميرات پيشگيرانه PM ۹۹۱۲۱۰۶۲۰ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۲۹ ۱۳۹۹/۹/۴ ۱۳۹۹/۸/۲۸
۱۶    احداث وتوسعه واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ (بهينه سازي) ۹۹۰۵۱۰۶۱۶ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۲۹ ۱۳۹۹/۹/۴ ۱۳۹۹/۸/۲۸
۱۷    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(بصورت حجمي) ۹۹۰۷۱۰۶۱۱ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۲۹ ۱۳۹۹/۹/۴ ۱۳۹۹/۸/۲۸
۱۸    اجراي عمليات توسعه،احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ۹۹۱۸۱۰۶۰۳ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۲۷ ۱۳۹۹/۹/۲ ۱۳۹۹/۸/۲۷
۱۹    اجراي عمليات توسعه،احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ۹۹۱۸۱۰۶۰۲ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۲۷ ۱۳۹۹/۹/۲ ۱۳۹۹/۸/۲۷
۲۰    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (روکشدار کردن شبکه 20) ۹۹۱۱۱۰۶۰۶ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۲۷ ۱۳۹۹/۹/۲ ۱۳۹۹/۸/۲۷
۲۱    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه - PM جاري ۹۹۱۷۱۰۵۸۰ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۲۷ ۱۳۹۹/۹/۳ ۱۳۹۹/۸/۲۷
۲۲    اجراي عمليات اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ۹۹۱۷۱۰۵۷۹ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۲۷ ۱۳۹۹/۹/۳ ۱۳۹۹/۸/۲۷
۲۳    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني ۹۹۱۲۱۰۶۰۷ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۲۷ ۱۳۹۹/۹/۲ ۱۳۹۹/۸/۲۷
۲۴    اجراي عمليات نگهداري و تعميرات پيشگيرانه ۹۹۰۳۱۰۵۹۷ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۲۵ ۱۳۹۹/۸/۲۹ ۱۳۹۹/۸/۲۵
۲۵    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي ۹۹۱۱۱۰۵۹۵ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۲۵ ۱۳۹۹/۸/۲۹ ۱۳۹۹/۸/۲۵
۲۶    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي ۹۹۱۱۱۰۵۹۱ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۲۵ ۱۳۹۹/۸/۲۹ ۱۳۹۹/۸/۲۵
۲۷    خريد پست کمپکت با ترانسفورماتور ۹۹۱۰۱۰۵۹۴ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۲۱ ۱۳۹۹/۸/۲۶ ۱۳۹۹/۸/۱۹
۲۸    خريد 10000 کنتور تکفاز ديجيتالي ۹۹۱۰۱۰۵۹۳ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۲۱ ۱۳۹۹/۸/۲۶ ۱۳۹۹/۸/۱۹
۲۹    اجراي طرح هاي توسعه واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۰۵۱۰۵۸۶ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۲۱ ۱۳۹۹/۸/۲۶ ۱۳۹۹/۸/۲۱
۳۰    اجراي عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۹۰۴۱۰۵۷۶ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۲۱ ۱۳۹۹/۸/۲۶ ۱۳۹۹/۸/۲۱
۳۱    اجراي طرح هاي توسعه واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۰۵۱۰۵۳۲ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۲۱ ۱۳۹۹/۸/۲۶ ۱۳۹۹/۸/۲۱
۳۲    اجرا ي عمليات تعميرات پيشگيرانه منطقه برق فارابي(PM) تجديد ۹۹۰۸۱۰۵۷۸ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۲۱ ۱۳۹۹/۸/۲۶ ۱۳۹۹/۸/۲۱
۳۳    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه اي توزيع (قرارداد حجمي) ۹۹۱۷۱۰۵۵۴ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۱۹ ۱۳۹۹/۸/۲۴ ۱۳۹۹/۸/۱۸
۳۴    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق( تجديد سوم) ۹۹۱۳۱۰۵۷۳ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۱۹ ۱۳۹۹/۸/۲۴ ۱۳۹۹/۸/۱۸
۳۵    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق( تجديد سوم) ۹۹۱۳۱۰۵۷۲ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۱۹ ۱۳۹۹/۸/۲۴ ۱۳۹۹/۸/۱۸
۳۶    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه شبکه هاي توزيع برقpm ۹۹۱۳۱۰۵۴۵ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۱۲ ۱۳۹۹/۸/۱۸ ۱۳۹۹/۸/۱۲
۳۷    اجراي عمليات توسعه و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ۹۹۱۲۱۰۵۵۳ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۱۲ ۱۳۹۹/۸/۱۸ ۱۳۹۹/۸/۱۲
۳۸    خريد کابل فشار ضعيف 185×4 آرموردار ۹۹۱۰۱۰۵۲۳ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۱۰ ۱۳۹۹/۸/۱۵ ۱۳۹۹/۸/۷
۳۹    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه(پروژه هاي تکليفي روکشدار نمودن و تعويض کابل 20کيلوولت) ۹۹۱۷۱۰۵۴۹ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۷ ۱۳۹۹/۸/۱۲ ۱۳۹۹/۸/۷
۴۰    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (حجمي) ۹۹۰۲۱۰۵۴۷ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۷ ۱۳۹۹/۸/۱۲ ۱۳۹۹/۸/۷
۴۱    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق و روشنايي معابر ۹۹۰۲۱۰۵۴۶ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۷ ۱۳۹۹/۸/۱۲ ۱۳۹۹/۸/۷
۴۲    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق) صورت حجمي( ۹۹۰۷۱۰۵۴۱ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۷ ۱۳۹۹/۸/۱۲ ۱۳۹۹/۸/۷
۴۳    اجراي عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي برق(تامين برق متقاضيان - حجمي شماره 2) ۹۹۰۹۱۰۵۳۹ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۷ ۱۳۹۹/۸/۱۲ ۱۳۹۹/۸/۷
۴۴    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (تامين برق متقاضيان - حجمي شماره 1) ۹۹۰۹۱۰۵۳۸ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۷ ۱۳۹۹/۸/۱۲ ۱۳۹۹/۸/۷
۴۵    اجراي عمليات جامع بهره برداري ، نگهداري ، تعميرات و مديريت شبکه هاي توزيع نيروي برق در منطقه برق سهروردي ۹۹۱۰۱۰۵۵۱ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۱ ۱۳۹۹/۸/۷ ۱۳۹۹/۷/۳۰
۴۶    اجراي عمليات جامع بهره برداري ، نگهداري ، تعميرات و مديريت شبکه هاي توزيع نيروي برق در منطقه برق افسريه ۹۹۱۰۱۰۵۵۰ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۱ ۱۳۹۹/۸/۷ ۱۳۹۹/۷/۳۰
۴۷    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (شبکه روشنايي معابر) ۹۹۱۱۱۰۵۳۱ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۳۰ ۱۳۹۹/۸/۵ ۱۳۹۹/۷/۳۰
۴۸    خريد کنتور سه فاز اتصال مستقيم ۹۹۱۰۱۰۵۲۲ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۳۰ ۱۳۹۹/۸/۶ ۱۳۹۹/۷/۲۸
۴۹    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي در شبکه هاي توزيع ۹۹۲۳۱۰۵۳۰ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۲۹ ۱۳۹۹/۸/۵ ۱۳۹۹/۷/۲۹
۵۰    خريد پست کمپکت با ترانسفورماتور ۹۹۱۰۱۰۵۰۷ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۲۹ ۱۳۹۹/۸/۳ ۱۳۹۹/۷/۲۷
۵۱    جامع تعميرات پيشگيرانه pm ۹۹۱۸۱۰۵۱۸ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۲۳ ۱۳۹۹/۷/۲۹ ۱۳۹۹/۷/۲۳
۵۲    اجراي عمليات انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۹۱۵۱۰۴۶۵ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۲۱ ۱۳۹۹/۷/۲۷ ۱۳۹۹/۷/۲۱
۵۳    اجراي عمليات اصلاح و بهينه سازي ( بهينه سازي فيدر سنگان ) ۹۹۱۲۱۰۵۲۰ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۲۱ ۱۳۹۹/۷/۲۷ ۱۳۹۹/۷/۲۱
۵۴    احداث وتوسعه واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ (بهينه سازي) ۹۹۰۵۱۰۵۰۱ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۲۱ ۱۳۹۹/۷/۲۷ ۱۳۹۹/۷/۲۱
۵۵    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( تجديد ) ۹۹۱۳۱۰۵۱۶ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۲۱ ۱۳۹۹/۷/۲۷ ۱۳۹۹/۷/۲۱
۵۶    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( تجديد ) ۹۹۱۳۱۰۵۱۵ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۲۱ ۱۳۹۹/۷/۲۷ ۱۳۹۹/۷/۲۱
۵۷    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( تجديد ) ۹۹۱۳۱۰۵۱۴ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۲۱ ۱۳۹۹/۷/۲۷ ۱۳۹۹/۷/۲۱
۵۸    اجرا ي عمليات تعميرات پيشگيرانه منطقه برق فارابي(PM) ۹۹۰۸۱۰۴۹۸ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۲۱ ۱۳۹۹/۷/۲۷ ۱۳۹۹/۷/۲۱
۵۹    اجراي عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۹۰۴۱۰۴۸۲ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۲۱ ۱۳۹۹/۷/۲۷ ۱۳۹۹/۷/۲۱
۶۰    اجراي عمليات نگهداري و تعميرات پيشگيرانه ۹۹۰۳۱۰۳۹۲ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۱۶ ۱۳۹۹/۷/۲۲ ۱۳۹۹/۷/۱۶
۶۱    عمليات تعميرات پيشگيرانه pm ۹۹۱۹۱۰۴۹۵ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۱۴ ۱۳۹۹/۷/۲۰ ۱۳۹۹/۷/۱۴
۶۲    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه - PM جاري ۹۹۱۷۱۰۴۶۸ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۱۴ ۱۳۹۹/۷/۲۰ ۱۳۹۹/۷/۱۴
۶۳    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع (پروژه هاي تکليفي روکشدار نمودن و تعويض کابل 20کيلوولت) ۹۹۱۷۱۰۴۷۳ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۱۴ ۱۳۹۹/۷/۲۰ ۱۳۹۹/۷/۱۴
۶۴    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه اي توزيع (قرارداد حجمي) ۹۹۱۷۱۰۴۷۲ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۱۴ ۱۳۹۹/۷/۲۰ ۱۳۹۹/۷/۱۴
۶۵    اجراي عمليات اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ۹۹۱۷۱۰۴۶۰ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۱۴ ۱۳۹۹/۷/۲۰ ۱۳۹۹/۷/۱۴
۶۶    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه شبکه‌هاي توزيع برق (pm) ۹۹۰۱۱۰۴۴۷ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۱۴ ۱۳۹۹/۷/۲۰ ۱۳۹۹/۷/۱۴
۶۷    خريد کنتور تکفاز ديجيتالي ۹۹۱۰۱۰۴۹۱ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۱۲ ۱۳۹۹/۷/۱۶ ۱۳۹۹/۷/۹
۶۸    روکشدار نمودن شبکه (فيدرهاي کوثر - صفوي - لئونارد و مهتاب) - پکيج دوم ۹۹۱۹۱۰۴۶۷ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۳۹۹/۷/۱۵ ۱۳۹۹/۷/۹
۶۹    روکشدار نمودن شبکه (فيدرهاي چکاوک - تهرانسر - افشين - فاز2- چوگان - دهکده امجدي) - پکيج اول ۹۹۱۹۱۰۴۵۷ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۳۹۹/۷/۱۵ ۱۳۹۹/۷/۹
۷۰    خريد انواع ترانسفورماتور ۹۹۱۰۱۰۴۷۷ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۳۹۹/۷/۱۵ ۱۳۹۹/۷/۸
۷۱    اجراي عمليات توسعه،احداث وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو ۹۹۱۸۱۰۴۵۹ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۹ ۱۳۹۹/۷/۱۴ ۱۳۹۹/۷/۹
۷۲    اجراي عمليات توسعه،احداث وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو ۹۹۱۸۱۰۴۵۸ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۹ ۱۳۹۹/۷/۱۴ ۱۳۹۹/۷/۹
۷۳    اجراي عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۹۱۵۱۰۴۳۹ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۹ ۱۳۹۹/۷/۱۴ ۱۳۹۹/۷/۹
۷۴    تعميرات پيشگيرانه pm ۹۹۱۳۱۰۳۶۷ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۶ ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۳۹۹/۷/۶
۷۵    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه (Pm) ۹۹۰۴۱۰۳۸۸ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۶ ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۳۹۹/۷/۶
۷۶    اجراي عمليات توسعه،احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۹۰۳۱۰۴۴۶ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۶ ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۳۹۹/۷/۶
۷۷    عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع (فازاول جابجايي کابل هاي پست63 شهدا) ۹۹۲۲۱۰۴۳۳ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۶ ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۳۹۹/۷/۶
۷۸    عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع (حجمي ) ۹۹۲۲۱۰۴۳۴ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۶ ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۳۹۹/۷/۶
۷۹    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق جهت تامين برق متقاضيان (حجمي) ۹۹۰۲۱۰۴۴۵ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۶ ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۳۹۹/۷/۶
۸۰    اجراي عمليات جامع بهره برداري ، نگهداري ، تعميرات و مديريت شبکه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ در محدوده عملياتي منطقه برق سهروردي ۹۹۱۰۱۰۴۱۶ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۵ ۱۳۹۹/۷/۹ ۱۳۹۹/۷/۵
۸۱    اجراي عمليات جامع بهره برداري ، نگهداري ، تعميرات و مديريت شبکه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ در محدوده عملياتي منطقه برق افسريه ۹۹۱۰۱۰۴۱۵ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۵ ۱۳۹۹/۷/۹ ۱۳۹۹/۷/۵
۸۲    ارائه خدمات مراقبتي،حفاظتي وصيانتي از ابنيه ،تاسيسات،تجهيزات و کارکنان ۹۹۱۰۱۰۳۶۶ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۳ ۱۳۹۹/۷/۸ ۱۳۹۹/۷/۲
۸۳    خريد تابلو ترمينال 160 آمپري ۹۹۱۰۱۰۴۴۱ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۳ ۱۳۹۹/۷/۸ ۱۳۹۹/۶/۳۱
۸۴    خريد مفصل حرارتي 20 کيلولت ۹۹۱۰۱۰۴۴۲ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۳ ۱۳۹۹/۷/۸ ۱۳۹۹/۶/۳۱
۸۵    خريد تابلو ترمينال 100 آمپري ۹۹۱۰۱۰۴۴۰ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۳ ۱۳۹۹/۷/۸ ۱۳۹۹/۷/۲
۸۶    تعمير و نگهداري روشنايي معابر ۹۹۱۲۱۰۲۳۹ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۲ ۱۳۹۹/۷/۷ ۱۳۹۹/۷/۲
۸۷    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۹۰۵۱۰۴۳۷ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۱ ۱۳۹۹/۷/۶ ۱۳۹۹/۷/۱
۸۸    اصلاح و بهينه سازي شبکه ( بهينه سازي فيدر سنگان ) ۹۹۱۲۱۰۳۹۹ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۱ ۱۳۹۹/۷/۶ ۱۳۹۹/۶/۲۹
۸۹    خريد انواع سرکابل ۹۹۱۰۱۰۴۳۰ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۲۹ ۱۳۹۹/۷/۲ ۱۳۹۹/۶/۲۶
۹۰    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق بهينه سازي شبکه و روشنايي معابر ۹۹۰۲۱۰۳۹۶ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۲۷ ۱۳۹۹/۷/۱ ۱۳۹۹/۶/۲۶
۹۱    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۱۳۱۰۳۹۰ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۲۶ ۱۳۹۹/۶/۳۱ ۱۳۹۹/۶/۲۶
۹۲    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۱۳۱۰۳۸۹ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۲۶ ۱۳۹۹/۶/۳۱ ۱۳۹۹/۶/۲۶
۹۳    خريد فيوز کاردي ۹۹۱۰۱۰۴۰۶ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۲۴ ۱۳۹۹/۶/۲۹ ۱۳۹۹/۶/۲۲
۹۴    خريدانواع مفصل حرارتي فشار ضعيف ۹۹۱۰۱۰۴۰۵ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۲۰ ۱۳۹۹/۶/۲۵ ۱۳۹۹/۶/۱۸
۹۵    خريد مفصل حرارتي 20 کيلولت ۹۹۱۰۱۰۴۰۴ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۲۰ ۱۳۹۹/۶/۲۵ ۱۳۹۹/۶/۱۸
۹۶    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه اي توزيع (قرارداد حجمي) ۹۹۱۷۱۰۳۸۳ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۱۹ ۱۳۹۹/۶/۲۴ ۱۳۹۹/۶/۱۹
۹۷    خريد کنتور ديجيتالي تکفاز چند تعرفه با پورت RS 485 ۹۹۱۰۱۰۳۹۴ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۱۹ ۱۳۹۹/۶/۲۴ ۱۳۹۹/۶/۱۷

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    فروش انواع کالاي اسقاط ۹۹۱۰۳۰۶۲۶ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۹/۴ ۱۳۹۹/۹/۹ ۱۳۹۹/۹/۲
۲    فروش انواع کالاي اسقاط ۹۹۱۰۳۰۴۹۰ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۱۰ ۱۳۹۹/۸/۱۵ ۱۳۹۹/۸/۶
۳    مزايده فروش کالاهاي اسقاط ۹۹۱۰۳۰۳۷۵ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۲۴ ۱۳۹۹/۶/۲۹ ۱۳۹۹/۶/۱۷

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    طرح افزايش مشارکت مشترکين برق خانگي و تجاري در کاهش پيک و پاسخگويي بار ۹۹۱۰۱۲۰۱۰۵ ۱۳۹۹/۳/۱ ۱۳۹۹/۳/۸