مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها و فراخوان های ارزیابی کیفی در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه مناقصه گزار نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  تعميرات پيشگيرانه pm ۹۹۱۳۱۰۳۶۷ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۶ ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۳۹۹/۷/۶
۲  اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه (Pm) ۹۹۰۴۱۰۳۸۸ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۶ ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۳۹۹/۷/۶
۳  اجراي عمليات توسعه،احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۹۰۳۱۰۴۴۶ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۶ ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۳۹۹/۷/۶
۴  عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع (فازاول جابجايي کابل هاي پست63 شهدا) ۹۹۲۲۱۰۴۳۳ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۶ ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۳۹۹/۷/۶
۵  عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع (حجمي ) ۹۹۲۲۱۰۴۳۴ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۶ ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۳۹۹/۷/۶
۶  اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق جهت تامين برق متقاضيان (حجمي) ۹۹۰۲۱۰۴۴۵ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۶ ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۳۹۹/۷/۶
۷  اجراي عمليات جامع بهره برداري ، نگهداري ، تعميرات و مديريت شبکه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ در محدوده عملياتي منطقه برق سهروردي ۹۹۱۰۱۰۴۱۶ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۵ ۱۳۹۹/۷/۹ ۱۳۹۹/۷/۵
۸  اجراي عمليات جامع بهره برداري ، نگهداري ، تعميرات و مديريت شبکه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ در محدوده عملياتي منطقه برق افسريه ۹۹۱۰۱۰۴۱۵ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۵ ۱۳۹۹/۷/۹ ۱۳۹۹/۷/۵
۹  ارائه خدمات مراقبتي،حفاظتي وصيانتي از ابنيه ،تاسيسات،تجهيزات و کارکنان ۹۹۱۰۱۰۳۶۶ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۳ ۱۳۹۹/۷/۸ ۱۳۹۹/۷/۲
۱۰  خريد تابلو ترمينال 160 آمپري ۹۹۱۰۱۰۴۴۱ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۳ ۱۳۹۹/۷/۸ ۱۳۹۹/۶/۳۱
۱۱  خريد مفصل حرارتي 20 کيلولت ۹۹۱۰۱۰۴۴۲ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۳ ۱۳۹۹/۷/۸ ۱۳۹۹/۶/۳۱
۱۲  خريد تابلو ترمينال 100 آمپري ۹۹۱۰۱۰۴۴۰ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۳ ۱۳۹۹/۷/۸ ۱۳۹۹/۷/۲
۱۳  تعمير و نگهداري روشنايي معابر ۹۹۱۲۱۰۲۳۹ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۲ ۱۳۹۹/۷/۷ ۱۳۹۹/۷/۲
۱۴  انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۹۰۵۱۰۴۳۷ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۱ ۱۳۹۹/۷/۶ ۱۳۹۹/۷/۱
۱۵  اصلاح و بهينه سازي شبکه ( بهينه سازي فيدر سنگان ) ۹۹۱۲۱۰۳۹۹ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۱ ۱۳۹۹/۷/۶ ۱۳۹۹/۶/۲۹
۱۶    خريد انواع سرکابل ۹۹۱۰۱۰۴۳۰ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۲۹ ۱۳۹۹/۷/۲ ۱۳۹۹/۶/۲۶
۱۷    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق از طريق بهينه سازي شبکه و روشنايي معابر ۹۹۰۲۱۰۳۹۶ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۲۷ ۱۳۹۹/۷/۱ ۱۳۹۹/۶/۲۶
۱۸    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۱۳۱۰۳۹۰ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۲۶ ۱۳۹۹/۶/۳۱ ۱۳۹۹/۶/۲۶
۱۹    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۱۳۱۰۳۸۹ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۲۶ ۱۳۹۹/۶/۳۱ ۱۳۹۹/۶/۲۶
۲۰    خريد فيوز کاردي ۹۹۱۰۱۰۴۰۶ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۲۴ ۱۳۹۹/۶/۲۹ ۱۳۹۹/۶/۲۲
۲۱    خريدانواع مفصل حرارتي فشار ضعيف ۹۹۱۰۱۰۴۰۵ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۲۰ ۱۳۹۹/۶/۲۵ ۱۳۹۹/۶/۱۸
۲۲    خريد مفصل حرارتي 20 کيلولت ۹۹۱۰۱۰۴۰۴ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۲۰ ۱۳۹۹/۶/۲۵ ۱۳۹۹/۶/۱۸
۲۳    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه اي توزيع (قرارداد حجمي) ۹۹۱۷۱۰۳۸۳ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۱۹ ۱۳۹۹/۶/۲۴ ۱۳۹۹/۶/۱۹
۲۴    خريد کنتور ديجيتالي تکفاز چند تعرفه با پورت RS 485 ۹۹۱۰۱۰۳۹۴ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۱۹ ۱۳۹۹/۶/۲۴ ۱۳۹۹/۶/۱۷
۲۵    اجراي عمليات توسعه،احداث وبهينه سازي شبکه هاي توزيع (تامين برق ) ۹۹۱۸۱۰۳۷۱ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۱۹ ۱۳۹۹/۶/۲۴ ۱۳۹۹/۶/۱۹
۲۶    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه اي توزيع (قرارداد حجمي) ۹۹۱۱۱۰۳۸۷ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۱۹ ۱۳۹۹/۶/۲۴ ۱۳۹۹/۶/۱۹
۲۷    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۱۳۱۰۳۷۳ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۱۹ ۱۳۹۹/۶/۲۴ ۱۳۹۹/۶/۱۹
۲۸    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۱۳۱۰۳۷۲ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۱۹ ۱۳۹۹/۶/۲۴ ۱۳۹۹/۶/۱۹
۲۹    اجراي عمليات اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ۹۹۱۷۱۰۳۶۸ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۱۷ ۱۳۹۹/۶/۲۲ ۱۳۹۹/۶/۱۷
۳۰    اجراي عمليات توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۰۳۱۰۳۶۳ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۱۱ ۱۳۹۹/۶/۱۶ ۱۳۹۹/۶/۱۱
۳۱    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (فشار ضعيف) ۹۹۰۹۱۰۳۷۶ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۱۰ ۱۳۹۹/۶/۱۵ ۱۳۹۹/۶/۱۰
۳۲    توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( از طريق تامين روشنايي معابر) ۹۹۰۹۱۰۳۶۲ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۵ ۱۳۹۹/۶/۱۲ ۱۳۹۹/۶/۵
۳۳    خريد تابلو ترمينال 100 آمپري ۹۹۱۰۱۰۲۲۲ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۵ ۱۳۹۹/۶/۱۲ ۱۳۹۹/۶/۳
۳۴    خريد تابلو ترمينال بدنه فلزي 160 آمپر ۹۹۱۰۱۰۳۶۱ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۵ ۱۳۹۹/۶/۱۲ ۱۳۹۹/۶/۳
۳۵    اجراي عمليات توسعه،احداث وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو ۹۹۱۸۱۰۲۹۷ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۴ ۱۳۹۹/۶/۱۱ ۱۳۹۹/۶/۴
۳۶    اجراي عمليات توسعه،احداث وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو ۹۹۱۸۱۰۲۹۶ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۴ ۱۳۹۹/۶/۱۱ ۱۳۹۹/۶/۴
۳۷    خريد انواع سرکابل ۹۹۱۰۱۰۰۷۴ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۳ ۱۳۹۹/۶/۱۰ ۱۳۹۹/۶/۲
۳۸    توسعه، احداث، اصلاح و بهينه‌سازي شبکه‌هاي توزيع نيرو-(برنامه پروژه تکليفي تعويض کابل فرسوده فشار متوسط ) ۹۹۰۸۱۰۳۵۶ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۳ ۱۳۹۹/۶/۱۰ ۱۳۹۹/۶/۳
۳۹    اجراي عمليات توسعه،احداث وبهينه سازي شبکه هاي توزيع (تامين برق متقاضيان) ۹۹۱۸۱۰۲۷۹ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۳۰ ۱۳۹۹/۶/۴ ۱۳۹۹/۵/۲۹
۴۰    اجراي عمليات توسعه،احداث وبهينه سازي شبکه هاي توزيع (تامين برق متقاضيان) ۹۹۱۸۱۰۲۷۸ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۳۰ ۱۳۹۹/۶/۴ ۱۳۹۹/۵/۲۹
۴۱    عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع ۹۹۲۲۱۰۳۰۰ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۳۰ ۱۳۹۹/۶/۴ ۱۳۹۹/۵/۲۹
۴۲    عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع (حجمي ) ۹۹۲۲۱۰۳۳۰ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۳۰ ۱۳۹۹/۶/۴ ۱۳۹۹/۵/۲۹
۴۳    اجراي عمليات توسعه،احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي نيروي برق (تکليفي 2) ۹۹۱۴۱۰۳۴۱ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۳۰ ۱۳۹۹/۶/۴ ۱۳۹۹/۵/۲۹
۴۴    اجراي عمليات توسعه،احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي نيروي برق (حجمي) ۹۹۱۴۱۰۳۴۰ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۳۰ ۱۳۹۹/۶/۴ ۱۳۹۹/۵/۲۹
۴۵    خريد انواع فيوز کاردي ۹۹۱۰۱۰۲۳۵ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۳۰ ۱۳۹۹/۶/۴ ۱۳۹۹/۵/۲۷
۴۶    اجراي عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۹۱۵۱۰۳۲۶ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۲۹ ۱۳۹۹/۶/۳ ۱۳۹۹/۵/۲۸
۴۷    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۹۱۵۱۰۳۲۵ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۲۹ ۱۳۹۹/۶/۳ ۱۳۹۹/۵/۲۸
۴۸    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي در شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۹۱۵۱۰۳۲۴ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۲۹ ۱۳۹۹/۶/۳ ۱۳۹۹/۵/۲۸
۴۹    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق (انشعابات موردي) ۹۹۰۴۱۰۳۴۸ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۲۷ ۱۳۹۹/۶/۱ ۱۳۹۹/۵/۲۷
۵۰    اجراي عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(پروژه هاي تکليفي) ۹۹۰۴۱۰۳۴۷ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۲۷ ۱۳۹۹/۶/۱ ۱۳۹۹/۵/۲۷
۵۱    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (پروژه هاي ويژه - بخش دوم) ۹۹۱۱۱۰۳۴۳ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۲۶ ۱۳۹۹/۵/۳۰ ۱۳۹۹/۵/۲۵
۵۲    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (تامين برق متقاضي) ۹۹۱۱۱۰۳۴۲ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۲۶ ۱۳۹۹/۵/۳۰ ۱۳۹۹/۵/۲۵
۵۳    خريدانواع مفصل حرارتي فشار ضعيف ۹۹۱۰۱۰۲۸۹ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۲۵ ۱۳۹۹/۵/۲۹ ۱۳۹۹/۵/۲۵
۵۴    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي در شبکه هاي توزيع ۹۹۲۳۱۰۳۳۷ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۲۲ ۱۳۹۹/۵/۲۷ ۱۳۹۹/۵/۲۲
۵۵    تجديد (توسعه احداث اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (تامين برق متقاضيان ) ۹۹۲۰۱۰۳۳۴ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۲۱ ۱۳۹۹/۵/۲۶ ۱۳۹۹/۵/۲۱
۵۶    خريد کنتور ديجيتالي تکفاز چند تعرفه با پورت RS 485 ۹۹۱۰۱۰۳۳۵ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۲۱ ۱۳۹۹/۵/۲۶ ۱۳۹۹/۵/۱۹
۵۷    اجراي عمليات توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۰۳۱۰۳۲۸ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۲۰ ۱۳۹۹/۵/۲۵ ۱۳۹۹/۵/۲۰
۵۸    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (قرارداد حجمي) ۹۹۱۷۱۰۳۱۱ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۲۰ ۱۳۹۹/۵/۲۵ ۱۳۹۹/۵/۲۰
۵۹    اجراي عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۹۲۱۱۰۳۱۵ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۱۶ ۱۳۹۹/۵/۲۲ ۱۳۹۹/۵/۱۵
۶۰    اجراي عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۹۲۱۱۰۳۱۴ سهروردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۱۶ ۱۳۹۹/۵/۲۲ ۱۳۹۹/۵/۱۵
۶۱    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق (طرح تامين برق ) ۹۹۰۵۱۰۳۲۳ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۱۶ ۱۳۹۹/۵/۲۲ ۱۳۹۹/۵/۱۵
۶۲    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۰۵۱۰۳۲۲ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۱۶ ۱۳۹۹/۵/۲۲ ۱۳۹۹/۵/۱۵
۶۳    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( فشارضعيف) ۹۹۰۹۱۰۳۲۰ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۱۶ ۱۳۹۹/۵/۲۲ ۱۳۹۹/۵/۱۵
۶۴    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( فشارمتوسط) ۹۹۰۹۱۰۳۱۹ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۱۶ ۱۳۹۹/۵/۲۲ ۱۳۹۹/۵/۱۵
۶۵    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(بهينه سازي شبکه فرسوده محدوده منطقه برق خيام) ۹۹۰۷۱۰۲۸۲ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۱۶ ۱۳۹۹/۵/۲۲ ۱۳۹۹/۵/۱۵
۶۶    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق جهت تامين برق مشترکين ۹۹۰۲۱۰۳۱۶ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۱۵ ۱۳۹۹/۵/۲۱ ۱۳۹۹/۵/۱۵
۶۷    اجراي عمليات توسعه واحداث و اصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( کارشماره 2 ) ۹۹۰۶۱۰۲۸۶ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۱۵ ۱۳۹۹/۵/۲۱ ۱۳۹۹/۵/۱۵
۶۸    اجراي عمليات توسعه واحداث و اصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( کارشماره 1 ) ۹۹۰۶۱۰۲۸۵ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۱۵ ۱۳۹۹/۵/۲۱ ۱۳۹۹/۵/۱۵
۶۹    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه PM ۹۹۱۱۱۰۳۱۲ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۱۳ ۱۳۹۹/۵/۱۹ ۱۳۹۹/۵/۱۳
۷۰    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (تامين برق متقاضي) ۹۹۱۱۱۰۳۰۱ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۱۳ ۱۳۹۹/۵/۱۹ ۱۳۹۹/۵/۱۳
۷۱    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع (پروژه هاي تکليفي روکشدار نمودن و تعويض کابل 20کيلوولت) ۹۹۱۷۱۰۲۷۱ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۸ ۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۳۹۹/۵/۸
۷۲    انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ( اصلاح جعبه انشعابات مشترکين) ۹۹۰۹۱۰۲۸۳ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۸ ۱۳۹۹/۵/۱۳ ۱۳۹۹/۵/۸
۷۳    توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ( از طريق تأمين روشنايي معابر) ۹۹۰۹۱۰۲۹۴ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۸ ۱۳۹۹/۵/۱۳ ۱۳۹۹/۵/۸
۷۴    خدمات پشتيباني تنظيف،خدمات آبدارخانه،پذيرايي و تشريفات و خدمات عمومي ۹۹۱۰۱۰۲۲۸ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۶ ۱۳۹۹/۵/۱۱ ۱۳۹۹/۵/۶
۷۵    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۱۳۱۰۲۶۲ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۲ ۱۳۹۹/۵/۷ ۱۳۹۹/۵/۱
۷۶    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۱۳۱۰۲۶۱ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۲ ۱۳۹۹/۵/۷ ۱۳۹۹/۵/۱
۷۷    اجراي عمليات توسعه ، احداث ،اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي نيروي برق (حجمي) ۹۹۱۴۱۰۲۳۸ سينا عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۲ ۱۳۹۹/۵/۷ ۱۳۹۹/۵/۱
۷۸    اجراي عمليات توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۰۳۱۰۲۹۲ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۲ ۱۳۹۹/۵/۷ ۱۳۹۹/۵/۱
۷۹    اجراي عمليات توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۰۳۱۰۲۶۵ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۲ ۱۳۹۹/۵/۷ ۱۳۹۹/۵/۱
۸۰    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ ۹۹۱۳۱۰۲۶۰ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۲ ۱۳۹۹/۵/۷ ۱۳۹۹/۵/۱
۸۱    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۱۳۱۰۲۵۹ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۲ ۱۳۹۹/۵/۷ ۱۳۹۹/۵/۱
۸۲    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۹۰۴۱۰۲۹۱ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۳۹۹/۵/۶ ۱۳۹۹/۴/۳۱
۸۳    ارائه خدمات فوريتهاي برق سامانه 121 ۹۹۱۰۱۰۲۱۸ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۳۹۹/۵/۶ ۱۳۹۹/۴/۳۰
۸۴    اجراي عمليات توسعه ، احداث ،اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي نيروي برق (تکليفي 2) ۹۹۱۴۱۰۲۸۷ سينا عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۳۹۹/۵/۶ ۱۳۹۹/۴/۳۱
۸۵    ارائه خدمات نقليه خودرويي سنگين و نيمه سنگين ۹۹۱۰۱۰۲۱۹ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۳۹۹/۵/۶ ۱۳۹۹/۴/۳۰
۸۶    توسعه و احداث و بهينه سازي در شبکه توزيع برق ۹۹۲۳۱۰۲۷۳ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۳۱ ۱۳۹۹/۵/۵ ۱۳۹۹/۴/۳۱
۸۷    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (تامين برق متقاضي) ۹۹۱۱۱۰۲۵۰ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۳۰ ۱۳۹۹/۵/۴ ۱۳۹۹/۴/۳۰
۸۸    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه‌سازي شبکه‌هاي برق - تامين برق متقاضيان جديد به صورت حجمي ۹۹۱۹۱۰۲۷۰ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۲۹ ۱۳۹۹/۵/۲ ۱۳۹۹/۴/۲۹
۸۹    اجراي عمليات توسعه و احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (فشار متوسط) ۹۹۰۹۱۰۲۲۴ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۲۹ ۱۳۹۹/۵/۲ ۱۳۹۹/۴/۲۹
۹۰    اجراي عمليات توسعه و احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (فشار ضعيف) ۹۹۰۹۱۰۲۴۷ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۲۹ ۱۳۹۹/۵/۲ ۱۳۹۹/۴/۲۹
۹۱    توسعه اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو ۹۹۱۲۱۰۲۳۴ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۲۹ ۱۳۹۹/۵/۲ ۱۳۹۹/۴/۲۹
۹۲    اجراي عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(پروژه هاي تکليفي) ۹۹۰۴۱۰۲۷۴ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۲۶ ۱۳۹۹/۴/۳۱ ۱۳۹۹/۴/۲۵
۹۳    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۹۱۵۱۰۲۷۷ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۲۶ ۱۳۹۹/۴/۳۱ ۱۳۹۹/۴/۲۵
۹۴    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي در شبکه هاي توزيع نيروي برق(بهره برداري 2) ۹۹۱۵۱۰۲۴۱ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۲۶ ۱۳۹۹/۴/۳۱ ۱۳۹۹/۴/۲۵
۹۵    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي در شبکه هاي توزيع نيروي برق (بهره برداري 1) ۹۹۱۵۱۰۲۴۰ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۲۶ ۱۳۹۹/۴/۳۱ ۱۳۹۹/۴/۲۵
۹۶    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۰۵۱۰۲۶۹ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۲۶ ۱۳۹۹/۴/۳۱ ۱۳۹۹/۴/۲۵
۹۷    انجام عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق (طرح تامين برق ) ۹۹۰۵۱۰۲۶۴ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۲۶ ۱۳۹۹/۴/۳۱ ۱۳۹۹/۴/۲۵
۹۸    توسعه، احداث، اصلاح و بهينه‌سازي شبکه‌هاي توزيع نيرو- تعويض کابل فرسوده فشار متوسط ۹۹۰۸۱۰۲۵۶ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۲۵ ۱۳۹۹/۴/۳۰ ۱۳۹۹/۴/۲۵
۹۹    خريد ويدئو وال ۹۹۱۰۱۰۲۶۶ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۴/۲۴ ۱۳۹۹/۴/۲۹ ۱۳۹۹/۴/۲۴

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    مزايده فروش کالاهاي اسقاط ۹۹۱۰۳۰۳۷۵ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۲۴ ۱۳۹۹/۶/۲۹ ۱۳۹۹/۶/۱۷

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    طرح افزايش مشارکت مشترکين برق خانگي و تجاري در کاهش پيک و پاسخگويي بار ۹۹۱۰۱۲۰۱۰۵ ۱۳۹۹/۳/۱ ۱۳۹۹/۳/۸